Сделки с недвижими имоти

В областта на сделките с недвижими имоти АКЗ предлага следните услуги:

 • пълен анализ на историята на прехвърлянията на имота с цел предотвратяване на последваща евикция
 • проверка за тежести
 • набавяне на необходимите документи за прехвърляне на недвижим имот;
 • изготвяне на завещания
 • приемане и отказ от наследство
 • изготвяне на договори доброволна делба
 • изготвяне на нотариални актове продажба, замяна, дарение,  продажба срещу задължение за издръжка и гледане, право на строеж
 • учредяване на ипотека
 • вписвания в Имотния регистър
 • процесуално представителство  в нотариалното производство;
 • процесуално представителство пред съд в случаи на атакуване на сделка с недвижим имот