Трудово право

Трудовоправните спорове заемат голяма част от нашата дейност, тъй като в условията на икономическа криза работодателите все повече погазват трудовите права на служителите си, които от своя страна  не спазват трудовите си задължения. Затова АКЗ предлага защита на служители и работодатели в следните насоки:

  • Предварителна консултация преди сключване на трудов договор ( повишеното внимание и направеното усилие в този етап в голяма част от случаите спестява бъдещите проблеми );
  • Изготвяне на трудови договри, заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение ( изпиването на тези документи в детайли прави позицията на работодателя в съда значително по-силна )
  • Защита при възникване на имуществена отговорност на работника/работодателя ( възникването на имуществена отговорност се приема особено тежко и от двете страни, затова контрола по правилното й реализиране е от изключително значение)
  • Консултация по всички хипотези на прекратяване на трудовото правоотношение
  • Защита срещу незаконно уволнение
  • Защита при неизплатено трудово възнаграждение
  • Защита при дискриминация на работното място
  • Защита при настъпване на трудови злополуки
  • Защита на работодателя при възникнала за него административно-наказателна отговорност ( обжалване на наказателни постановления ).
  • Процесуално представителство по трудови спорове