Лизинговото право

Традиционно лизинговото право не се определя като отделен правен отрасъл, но с оглед нарастващото му значение в търгвоския оборот и повсеместното неразбиране на правната природа на лизинговия договор, се налага обособяването му в отделен вид правна услуга. Периодично се срещаме с клиенти, подведени, че договорът за лизинг е равнозначен на договор за продажба на изплащане, изведнъж разбират, че са в ситуация, в която имат само задължения, без никакви права. Лизингованата вещ погива, поврежда се или бива открадната, но задължението за заплащане на лизинговите вноски остава. Клиентите недоумяват как така са лишени от възможността да ползват вещта, но трябва да продължават да плащат за нея.  Същността на проблема е, че лизингополучателят не е собственик и оттам идват всичките му проблеми, свързани със защита на правата му. През 2011г. АКЗ разработи собствено „ноу-хау“ за защита на лизингополучателите като вече успешно проведе няколко съдебни дела, в резултат на които клиентите избегнаха положението „Плащам за нищо“.