Договорно право

Договорът е най-честият  и може би най-комплексният източник на облигационни отношения. АКЗ осигурява правна защита в следните насоки:

  • изготвяне на проекти за всякакви видове договори за граждански и търговски сделки ( договор за продажба, договор за дарение, договор за наем, договор за заем, договор за изработка, договор за услуга, договор за услуга, договор за цесия, договор за залог, договор за търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, договор за превоз, спедиционен договор и пр.)
  • консултация относно правата и задълженията по вече сключени договори
  • процесуално представителство пред съд в защита на договорните права
  • изготвяне на предварителни договори и процесуално представителство пред съд в производството по обявяването им за окончателни
  • анализ на правните възможности на кредитополучателите в случаи на некоректно поведение от страна на банки