Общи условия

ОУ
Настоящите Общи условия ( ОУ ) уреждат правата и задълженията, възникващи между клиент и АКЗ по повод он-лайн правна консултация ( писмено правно запитване, изпратено по електронен път)

Сключване на договора

Чл. 1. (1)Чрез изпращане на запитване до АКЗ не възниква договорно правоотношение между адвокат и изпращача на запитването.
(2) Изпращането на запитването представлява покана за отправяне на оферта от страна на АКЗ
(3) Договор за правна помощ се счита за сключен, когато изпращачът на запитването потвърди по e-mail, че е съгласен с предложения хонорар.
(4) По свое усмотрение АКЗ може да окаже безплатна правна помощ на лица в затруднено материално положение.
(4) Считано от деня по ал. 3 тече едноседмичен срок, през който АКЗ се задължава да изпрати писмен отговор, а клиентът да заплати уговорения хонорар по банкова сметка, посочена от АКЗ.

Дължима грижа и отговорност

Чл. 2. (1) АКЗ е длъжна точно да осведоми своя клиент за неговите права и задължения като положи необходимата професионална грижа.
(2) АКЗ е длъжна да даде компетентна правна консултация в рамките на подадената инофрмация, като може да откаже консултация при невярна и некоректно подадена такава.
(3) Ако с изпратеното запитване се засягат интереси на лица, които вече са в договорни отношение с АКЗ или членуващите в нея адвокати, АКЗ е длъжна да откаже консултация.
(4) За причинените на клиента вреди в резултат на подвеждаща консултация АКЗ носи пълна имуществена отговорност съгласно чл. 51 от Закона за адвокатурата.
(5) Клиентът е длъжен да заплати уговореното възнаграждение в уговорения в чл. 1, ал. 4 срок.
(6) При неизпълнение на горното задължение АЗК на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата АКЗ може да се обърне към съответната адвокатска колегия за определяне на справедливо възнаграждение.

Поверителност

Чл. 3. (1) АКЗ е длъжна да пази тайната на всеки свой клиент без ограничение във времето.
(2) Кореспоненцията между АКЗ и всеки неин клиент е неприкосновена – не подлежи на преглеждане, копиране, проверрка и изземване от трети лица, нито може да бъде използвана като доказателство пред съд.
(3). Клиентът е длъжен да запази в тайна условията и възнаграждението по договорената он-лайн консултация.

СРОК

Чл. 4 (1) АКЗ е длъжна да даде поисканата писмена консултация в едноседмичен срок дни от получаването на съгласието по чл. 1, ал. 3, а клиентът да заплати договореното възнаграждение в същия срок
(2) В случай, че естеството на запитването изисква експресна правна помощ, съобразена с евентуално пропускане на срокове, АКЗ се задължава да даде писмена консултация в тридневен срок. Това правило важи, само ако в офертата си по чл. 1, ал. 2 АКЗ изрично се съгласи да предостави експресна услуга.
(3) Когато запитването е свързано с проучване на конкретно дело и клиентът постави задача за набавяне на документи, АКЗ се задължава да изпрати на посочен от клиента e-mail сканирани копия на тези документи във формат PDF) при предварително предоставено писмено пълномощно от страна на клиента.

ЦЕНА
Чл. 5 (1) Хонорарът за писмена он-лайн консултация зависи от правната и фактическа сложност на поставения въпрос и варира между 30 и 200 лв.
(2) Възнагражденито за проучване и даване мнение по висящо дело варира между 200 и 500 лв.
(3) За изпратено от Вас запитване не се дължи заплащане